W roku szkolnym 2023/2024 klasa 2 c/i przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego ‘’Mogę być, kim chce’’. Projekt stanowi realizację jednolitej, uwzględniającej etapy rozwojowe uczestników, systemowej koncepcji preorientacji zawodowej, rozumianej jako ogół działań o charakterze wychowawczym, ukierunkowanych na zbliżanie dzieci do środowiska pracy. 

Cele projektu: wdrażanie do przestrzegania obowiązujących norm i zasad społecznych – rozwijanie samodzielności i niezależności życiowej; kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania odkrywanie i promowanie pożądanych wartości, rozumienie ich i stosowanie w życiu codziennym; budzenie zainteresowań związanych z przyszłym zawodem, rozwijanie pasji; poszerzanie wiedzy  i zainteresowań dzieci na temat wybranych zawodów wykonywanych przez dorosłych; uświadomienie znaczenia pracy w życiu człowieka, nauczenie odpowiedzialności, oceniania swojego zachowania  i innych; eksponowanie pozytywnych cechy charakteru i swoich mocnych stron; wskazywanie konsekwencji zachowań aspołecznych, odnoszenie się do innych z szacunkiem i życzliwością; wzmacnianie więzi emocjonalne z rodziną; uwrażliwienie na piękno otaczającego świata; uwrażliwienie na krzywdę innych i aktywizowanie do niesienia pomocy potrzebującym, kształcenie umiejętności wypowiadania się na określony temat; wdrażanie do poszanowania pracy ludzi wybranych zawodów; rozwijanie twórczego myślenia oraz wyobraźni; rozwijanie aktywności twórczej oraz poznawczej dzieci, zapoznanie dzieci z pracą ludzi w różnych zawodach; poszerzanie zasobu słownictwa związanego z danym zawodem. → Celebrowanie świąt nietypowych – realizacja zadań projektowych. 

error: Prosimy nie kopiować.