Ważne informacje

Egzamin ósmoklasisty

Uwaga!

Już w maju egzamin ósmoklasisty

Przygotuj się!

Krótkie info

Podstawa programowa z języka polskiego

Podstawa programowa z języka polskiego dla szkoły podstawowej.

Podstawa programowa z matematyki

Podstawa programowa z matematyki dla szkoły podstawowej.

Podstawa programowa z języka angielskiego

Podstawa z języka angielskiego dla szkoły podstawowej.

Informator język polski

Informator dotyczący przeprowadzenia egzaminu z języka polskiego.

Informator matematyka

Informator dotyczący przeprowadzania egzaminu z matematyki.

Informator język angielski

Informator dotyczący przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego.

Przykładowe arkusze

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. Obowiązkiem ucznia jest samodzielne rozwiązanie zadań w czasie egzaminu.

Struktura egzaminu
W latach 2019–2023 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego (czas trwania 120 minut), matematyki (czas trwania 100 minut) i języka obcego nowożytnego (czas trwania 90 minut). Jeżeli uczeń korzysta z przedłużeniu czasu na wykonanie zadań, to pracę z arkuszem można przedłużyć: z języka polskiego – nie więcej niż o 60 minut, z matematyki – nie więcej niż o 50 minut, z języka obcego nowożytnego – nie więcej niż o 45 minut.

Od roku 2024 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę. ‎Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Zadania na egzaminie ósmoklasisty
W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną  odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (przebieg egzaminu każdego dnia)
Każdego dnia uczniowie losują numeru stolika, przy którym będą pracowali; w szczególnych przypadkach niektórzy będą mieli wskazane miejsce, przy którym będą pracować. Po otrzymaniu arkusza należy sprawdzić kompletność arkusza egzaminacyjnego i zapoznać się z instrukcją umieszczoną na pierwszej stronie. Pracę z arkuszem można rozpocząć po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela. Konieczność skorzystania z toalety i chęć oddawania arkusza egzaminacyjnego po zakończeniu pracy należy zgłaszać przez podniesienie ręki. 

Zasady zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi
Odpowiedzi należy zaznaczyć na karcie odpowiedzi zamalowując odpowiedni kwadracik. W przypadku pomyłki należy błędną odpowiedź otoczyć kółkiem, a właściwą zamalować. Uczniowie mają dodatkowy czas (5 minut) przeznaczony na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi; instrukcja dotycząca sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz nanoszenia poprawek na karcie odpowiedzi i w zeszycie zadań egzaminacyjnych będzie również zamieszczona w arkuszu egzaminacyjnym.

Wyniki i zaświadczenia
Każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty.  Wyniki i zaświadczenia są wydawane w terminach określonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu. Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

Sprawdzenie wyników, jakie uzyskał uczeń na egzaminie (sumarycznych oraz za rozwiązanie każdego zadania w arkuszu egzaminacyjnym), jest możliwe w systemie ZIU (www.wyniki.edu.pl) – loginy oraz hasła będą przekazane uczniom przez dyrektora szkoły w odpowiednim terminie. 

Po otrzymaniu wyników egzaminu istnieje możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.

Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:
– informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 oraz aneksy do tych informatorów obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022
– przykładowe arkusze egzaminacyjne 58 Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022
– arkusze egzaminu próbnego
– zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych
– arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019– 2021.

Jak przygotować się do sprawdzianu?

Gdzie?

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23

ul. Gajowa 60

Co?

Egzamin ósmoklasisty

Oddani doradcy

„Nie martwcie się. Ten egzamin jest do zdania. Każdy z was osiągnie dobry wynik.”

Oddani

Doradcy

Terminarz

Wtorek, 24 maja 2022 r. godz. 9.00

Język polski (120 minut)

Środa, 25 maja 2022 r. godz. 9.00

Matematyka (100 minut)

Czwartek, 26 maja 2022 r. godz. 9.00

Język angielski (90 minut)

Termin dodatkowy

Poniedziałek, 13 czerwca 2022 r. godz. 9.00

Język polski (120 minut)

Wtorek, 14 czerwca 2022 r. godz. 9.00

Matematyka (100 minut)

Środa, 15 czerwca 2022 r. godz. 9.00

Język angielski (90 minut)

error: Prosimy nie kopiować.