Ważne informacje

Egzamin ósmoklasisty

Uwaga!

Już w maju

egzamin ósmoklasisty

Przygotuj się!

Krótkie info

Podstawa programowa z języka polskiego

Podstawa programowa z języka polskiego dla szkoły podstawowej.

Podstawa programowa z matematyki

Podstawa programowa z matematyki dla szkoły podstawowej.

Podstawa programowa z języka angielskiego

Podstawa z języka angielskiego dla szkoły podstawowej.

Informator język polski

Informator dotyczący przeprowadzenia egzaminu z języka polskiego.

Informator matematyka

Informator dotyczący przeprowadzania egzaminu z matematyki.

Informator język angielski

Informator dotyczący przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego.

Przykładowe arkusze

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

W latach 2019–2023 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki i 
języka obcego nowożytnego.

Od roku 2024 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Zadania na egzaminie ósmoklasisty
W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną  odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Wyniki i zaświadczenia
W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

Jak przygotować się do sprawdzianu?

Gdzie?

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23

ul. Gajowa 60

Co?

Egzamin ósmoklasisty

Oddani doradcy

„Nie martwcie się. Ten egzamin jest do zdania. Każdy z was osiągnie dobry wynik.”

Oddani

Doradcy

Terminarz

Wtorek, 24 maja 2022 r. godz. 9.00

Język polski (120 minut)

Środa, 25 maja 2022 r. godz. 9.00

Matematyka (100 minut)

Czwartek, 26 maja 2022 r. godz. 9.00

Język angielski (90 minut)

Termin dodatkowy

Poniedziałek, 13 czerwca 2022 r. godz. 9.00

Język polski (120 minut)

Wtorek, 14 czerwca 2022 r. godz. 9.00

Matematyka (100 minut)

Środa, 15 czerwca 2022 r. godz. 9.00

Język angielski (90 minut)

Wielkość
Kolory
error: Prosimy nie kopiować.