Zapisy dzieci na świetlicę odbywają się w pierwszym dniu roku szkolnego.
Świetlica szkolna pracuje w godzinach od 6:30 do 17:00.
W godzinach od 12:30 do 16:00 zajęcia dla uczniów oddziałów przedszkolnych odbywają się w oddzielnej sali.

Świetlica szkolna zorganizowana jest dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców (opiekunów) lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole. Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej są określone wieloma aktami prawnymi. Jej zadaniem jest wspieranie i uzupełnianie pracy szkoły w wielu aspektach.
Do świetlicy przyjmowani są uczniowie szkoły, których rodzice nie mogą zapewnić opieki. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów dokonują nauczyciele świetlicy na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców (opiekunów). Dziecko zapisywane jest do świetlicy na dany rok szkolny. Zapisy do świetlicy odbywają się corocznie.
Świetlica szkolna wykorzystuje dwa pomieszczenia:

  • świetlica znajdująca się na parterze czynna jest w godzinach 6:30 – 17:00,
  • świetlica na drugim piętrze – sala nr 37 – czynna jest w godzinach 12:30 – 16:00 (przeznaczona dla dzieci z oddziałów przedszkolnych).


Nauczyciele świetlicy zapewniają uczniom korzystającym ze świetlicy szkolnej warunki do bezpiecznego, zorganizowanego spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem wszystkich dostępnych w świetlicy pomocy dydaktycznych. Organizują pomoc w nauce, stwarzają warunki do nauki własnej, organizują różne rodzaje zajęć, wspierają rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, ugruntowują nawyki kultury życia codziennego. Nauczyciele świetlicy realizują zadania zgodnie z rocznym planem pracy oraz z dziennym rozkładem zajęć, dostosowane do faktycznych potrzeb wychowanków.
Cykl tematów do realizacji w świetlicy szkolnej przyjmują następujące formy pracy:- zajęcia manualne, plastyczne, techniczne (zabawy konstrukcyjne, układanki, puzzle, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie i wyklejanie, szycie i wyszywanie, modelowanie, origami, itp.)
• zajęcia muzyczne, ruchowe z elementami choreografii (zabawy taneczne, zabawy ruchowe przy muzyce itp.)
• żywe słowo, zajęcia czytelniczo-medialne, teatralne formy pracy (czytanie prasy dla dzieci, bajek, baśni, opowiadań, wierszy, oglądanie filmów edukacyjnych, korzystanie z programów komputerowych, zabawy z zastosowaniem dramy, programy artystyczne, inscenizacje, przedstawienia itp.)
• zajęcia sportowo-turystyczne (gry i zabawy sportowe, ćwiczenia gimnastyczne w sali i na boisku szkolnym)
• zajęcia wzbogacające posiadane wiadomości (rozmowa, pogadanka, gry dydaktyczne i edukacyjne, zabawy tematyczne,
profilaktyczne, karty pracy itp.)
• zajęcia inspirujące rozwój różnorodnych zainteresowań i pasji (zabawy tematyczne, konkursy, układanie i rozwiązywanie krzyżówek,
zagadek, zajęcia kulinarne itp.)
• zajęcia w grupie, ćwiczenia grafomotoryczne (odrabianie prac domowych, karty pracy, gry dydaktyczne itp.)
• gry i zabawy (gry i zabawy ruchowe w sali i na boisku szkolnym, gry dydaktyczne i edukacyjne, zabawy relaksujące itp.)
• relaksujące, wyciszające (relaks przy muzyce, wypoczynek na dywanie, zabawy wyciszające i relaksujące, dowolne zabawy dzieci,
oglądanie bajek itp.)
• imprezy i uroczystości świetlicowe i szkolne.

Dzienny rozkład zajęć w świetlicy szkolnej

06:30 – 08:00 Zajęcia ciche, wypoczynek na dywanie i kanapie, gry
i zabawy przy stolikach. Uzupełnienie pracy domowej.
08:00 – 09:00 Czytanie opowiadań, baśni, rozwiązywanie rebusów
i zagadek, układanie puzzli, oglądanie bajek.
09:30 – 11:30 Zajęcia i zabawy tematyczne – pogadanki, gry i zabawy ruchowe, konstrukcyjne, zajęcia plastyczne i muzyczne.
12.00 Obiad w stołówce szkolnej.
Czas na spożycie posiłku przez dzieci, które nie chodzą do stołówki
12:00 – 16:00 Odrabianie zadań domowych.
14:00 – 15:30

Wyjście na spacer, boisko (w zależności od pogody, zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu).

Zajęcia i zabawy tematyczne – pogadanki, gry i zabawy ruchowe, konstrukcyjne, zajęcia plastyczne i muzyczne.

08:00 – 16:00 Spożycie posiłku i wypicie herbaty w czasie wolnym od zajęć ( w zależności od potrzeb dzieci).
15:30 – 16:30 Czytanie opowiadań, baśni, rozwiązywanie rebusów
i zagadek, układanie puzzli, oglądanie bajek.
16:30 – 17:00 Porządkowanie świetlicy – układanie klocków, gier, zabawek itp.

Dzienny rozkład zajęć może być modyfikowany ze względu na bieżące potrzeby uczniów.

 

Dokumenty do pobrania:

regulamin świetlicy szkolnej: dokument pdf
karta zapisu do świetlicy: dokument pdf

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 im. Stefana Żeromskiego, 
26 – 600 Radom, ul. Gajowa 60
tel. +48 48 3665288, fax +48 48 3664191,
https://psp23.radom.pl   mail:
sekretariat@psp23.radom.pl
error: Prosimy nie kopiować.