Zamieszczamy informacje dotyczące rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2022/2023.

Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych

Zarządzenie Prezydenta Miasta Radomia w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023

Klauzula informacyjna dla Kandydatów do szkoły  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) administratorem danych osobowych uczniów jest Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 23 w Radomiu
2) dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
4) każdy kandydat do szkoły posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
5) kandydat do szkoły ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
6) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
7) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –iod@psp23.radom.pl 

 

 

 

Skrócony harmonogram rekrutacji

Od 8 marca do 1 kwietnia 2022 roku – rejestracja w systemie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie do klasy pierwszej i złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

11 kwietnia 2022 roku – opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 11 kwietnia do 21 kwietnia 2022 roku – złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Nie dotyczy kandydatów obwodowych.

22 kwietnia 2022 roku – opublikowanie list przyjętych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły, tel. +48 3665288

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 im. Stefana Żeromskiego, 
26 – 600 Radom, ul. Gajowa 60
tel. +48 48 3665288, fax +48 48 3664191,
https://psp23.radom.pl   mail:
sekretariat@psp23.radom.pl

error: Prosimy nie kopiować.