Informacje dotyczące rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2023/2024

UWAGA!!! W przypadku elektronicznego składania zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej, obydwoje rodzice muszą złożyć podpis elektroniczny.

Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych

Uchwała ws. sieci szkół

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych

Zasady dotyczące rekrutacji do szkół podstawowych

Klauzula informacyjna dla Kandydatów do szkoły  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) administratorem danych osobowych uczniów jest Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 23 w Radomiu
2) dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
4) każdy kandydat do szkoły posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
5) kandydat do szkoły ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
6) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
7) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –iod@psp23.radom.pl 

Skrócony harmonogram rekrutacji

Od 1 marca 2023 r.  (od godz. 10.00) do 20 marca 2023 r. (do godz. 15.00) – rejestracja w systemie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie do klasy pierwszej i złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych

29 marca 2023 r. (godz. 10.00) – opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Od 29 marca 2023 r. (od godz. 10.00) do 14 kwietnia 2023 r. (do godz. 15.00) – złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Nie dotyczy kandydatów obwodowych

15 kwietnia 2023 r. – opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

W przypadku pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły, tel. +483665288

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 im. Stefana Żeromskiego, 
26 – 600 Radom, ul. Gajowa 60
tel. +48 48 3665288, fax +48 48 3664191,
https://psp23.radom.pl   mail:
sekretariat@psp23.radom.pl

error: Prosimy nie kopiować.