Lata 2000 – 2008

Niniejsze opracowanie powstało w styczniu 2009 roku.

Rok szkolny 1999/2000 to pierwszy rok funkcjonowania nowej – zreformowanej szkoły. Zaczęły działać 6-letnie szkoły podstawowe, w jaką została przekształcona także nasza placówka. Uczniowie, którzy wówczas rozpoczęli naukę w klasach czwartych, trzy lata później jako pierwsi przystąpili do Sprawdzianu po szkole podstawowej. Jest on obowiązkowy dla wszystkich uczniów, a przystąpienie do niego jest jednym z warunków ukończenia szkoły. Wynik sprawdzianu ma znaczenie tylko informacyjne i nie ma wpływu na przyjęcie uczniów do rejonowego gimnazjum.

Wraz z reformą wprowadzono stopnie awansu dla nauczycieli: stażysta, kontraktowy, mianowany, dyplomowany oraz profesor oświaty. Ci, którzy uzyskali mianowanie do czerwca 1999 roku, po wprowadzeniu reformy zachowali ten tytuł i od razu mogli rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego. Już w pierwszych dwóch latach kilka osób awansowało po odbyciu dziewięciomiesięcznych staży. W kolejnych latach sukcesywnie wzrastała w naszej szkole liczba nauczycieli dyplomowanych. Obecnie struktura awansów nauczycielskich przedstawia się następująco: 7 kontraktowych, 9 mianowanych oraz 21 dyplomowanych. Ponadto wielu nauczycieli cały czas dokształca się w ramach studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, doskonalących, a także biorąc udział w konferencjach i warsztatach metodycznych.

W roku wprowadzenia reformy (1999) została wyremontowana duża sala gimnastyczna. Wymieniono pokrycie dachowe i okna, odnowiono elewację, pomalowano ściany, a podłogę wyłożono wykładziną przeznaczoną do sal sportowych. W kolejnych latach w budynku szkoły przeprowadzano zarówno drobne, jak i większe remonty. Pomieszczenia znajdujące się na parterze zostały poddane modernizacji i przebudowie. Dzięki temu powstały nowe gabinety dyrektora i wicedyrektora, sekretariat, bibliotece szkolnej przydzielono nowe, większe pomieszczenie z wyodrębnioną czytelnią. W roku 2003 została wymieniona stolarka okienna w całym budynku. W roku 2004 odnowiono toalety w jednym pionie, a dwa lata później w drugim, dokonując jednocześnie generalnego remontu i modernizacji pomieszczeń kuchennych oraz odnowienia korytarzy.

W ostatnich dwóch latach sukcesywnie wymieniano umeblowanie większości klas i gabinetu pedagoga. Latem 2008 roku na korytarzach szkolnych i w niektórych salach lekcyjnych zainstalowano nowe oświetlenie. W obu salach gimnastycznych zamontowano nowe drabinki.

W miarę potrzeb odnawiano sale lekcyjne, głównie dzięki pomocy i zaangażowaniu rodziców. Oprócz ponoszonych wkładów finansowych (farby, akcesoria malarskie, rolety, firanki, itp.) osobiście uczestniczyli oni w pracach remontowych i porządkowych. Wspólnie z nauczycielami rodzice dbają o wygląd i estetykę pracowni ofiarowując kwiaty, szyjąc firanki, wykonując plansze, tablice, itd.

Od czasu, kiedy w naszej szkole powstała pierwsza pracownia informatyczna (rok szkolny 1996/1997), składająca się z czterech stanowisk komputerowych, nastąpił w tej dziedzinie duży rozwój. W roku szkolnym 1998/1999 pracownia została przeniesiona do większego pomieszczenia i pozyskano 6 kolejnych komputerów.

W ramach projektu „Pracownia internetowa w szkole podstawowej” na podstawie rozporządzenia ówczesnego Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w roku 2004 przyznano naszej placówce nowe wyposażenie pracowni komputerowej. Wymagało to przygotowania większej, odpowiednio dostosowanej sali. Jednocześnie, w ramach projektu, troje nauczycieli ukończyło kurs „M – Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej”, a nauczyciel informatyki kurs na administratora serwera SBS 2003. W grudniu 2005 roku do szkoły dostarczono 10 nowych komputerów, notebook, serwer, wideoprojektor, skaner i drukarkę oraz oprogramowanie. Wszystkim nauczycielom i uczniom założono własne profile i konta e-mailowe.

W ramach kolejnego projektu opracowanego przez wicedyrektora p. Tomasza Bernata latem 2006 roku w bibliotece szkolnej powstało Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM). Składają się na nie cztery stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz drukarka ze skanerem.

W szkole od lat działają organizacje takie jak: Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody, Polski Czerwony Krzyż, Koło Misyjne, Klub Europejski. Ponadto placówka nasza współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz środowiska lokalnego.

W październiku 2003 roku zostało powołane Centrum Aktywności Lokalnej (CAL) na rzecz mieszkańców Godowa, Malczewa i Młodzianowa z siedzibą w naszej szkole. Jego celem była integracja środowiska, pomoc oraz praca na rzecz społeczności zamieszkującej wyżej wymienione osiedle. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele szkoły (p. dyrektor Izabela Leśniewska, ówczesna pedagog – pani Katarzyna Oziębło, pani Iwona Rozińska), pracownicy MOPS – rejon nr 7, dzielnicowi oraz lokalni społecznicy. Działalność CAL-u wspierały parafie Opieki św. Józefa i św. Brata Alberta. W ramach współpracy organizowano rajdy rowerowe, wycieczki po najbliższej okolicy mające na celu przybliżenie historii dzielnicy.

Od 2001 roku w szkole zaczęto organizować Festyny Rodzinne. Były one okazją do zaprezentowania rodzicom działalności i osiągnięć szkoły. Uczniowie prezentowali na scenie swoje umiejętności gimnastyczne, aktorskie, taneczne i muzyczne, przedstawiali działalność swoich kół zainteresowań.

Uczniowie naszej szkoły już od najmłodszych lat uczą się pracować na rzecz społeczności szkolnej poprzez działalność w Mini Samorządzie Szkolnym, a później w Samorządzie Uczniowskim. Co roku odbywają się demokratyczne wybory do obu organizacji. Poprzedza je kampania wyborcza, dzięki której wszyscy mogą bliżej poznać kandydatów i dokonać właściwego wyboru. Każdy uczeń i nauczyciel oddaje swój głos na wybranego przez siebie kandydata dokonując skreśleń na karcie do głosowania i umieszczając ją w urnie.

W roku szkolnym 2004/2005 nauczyciele wzięli udział w projekcie Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazety Wyborczej „Szkoła z klasą – Czytam, Myślę, Działam” (Lego, Cogito, Ago). Nasza szkoła przystąpiła do realizacji wszystkich sprawności. Podczas zajęć uczniowie z nauczycielami przygotowywali i testowali ćwiczenia oraz zadania z zakresu kształcenia danej umiejętności. W ten sposób powstały prezentacje, które zostały umieszczone w Banku Nauczycielskich Projektów i Doświadczeń, na stronie akcji (www.gazeta.pl/klasa). Szkoły uczestniczące w projekcie wzajemnie recenzowały umieszczane na stronie materiały, a powołana przez organizatorów komisja przyznawała określoną sprawność tej placówce, która otrzymała przynajmniej trzy (na cztery) pozytywne recenzje. Przygotowane przez nas prace zostały dobrze ocenione i uzyskaliśmy tytuł „Szkoły z klasą”, która uczy czytać, myśleć i działać oraz otrzymaliśmy specjalne dyplomy z pieczęcią akcji.

W rejonie PSP 23 zamieszkuje dość liczna grupa rodzin romskich i od lat uczęszczają do nas ich dzieci. Jest ich niewiele i bardzo rzadko kończą wszystkie klasy szkoły podstawowej. W związku z tym w ramach projektu „Tabor zatrzymał się w Radomiu” w kwietniu 2005 roku Urząd Miejski zatrudnił asystentów edukacji romskiej. Mają oni swoje biuro w naszej szkole. Celem ich działalności jest mobilizowanie i zachęcanie tej społeczności do systematycznej edukacji oraz przybliżenie kultury romskiej Polakom. Dyrektor szkoły, mgr Izabela Leśniewska, jest ponadto koordynatorem działań edukacyjnych realizowanych w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce na terenie Radomia. Dzięki projektom, które powstały w naszej szkole, wszystkie dzieci romskie uczęszczające do szkół podstawowych i gimnazjów otrzymywały od 2005 r. podręczniki i wyposażenie niezbędne do nauki.

W roku 2005 budynek przy ulicy Jodłowej (obwód PSP nr 23 oraz PG nr 2) został zaadaptowany na Ośrodek dla Uchodźców. Mieszkają w nim emigranci z Czeczenii. Ich dzieci objęte są obowiązkiem szkolnym. Ośrodek zapewnia im naukę podstaw języka polskiego i przybliża naszą kulturę w celu rozpoczęcia edukacji w masowej szkole. Dzieci przyjmowane są według roku urodzenia do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych oraz na podstawie rozmowy oceniającej poziom ich wiedzy do klas starszych. Z roku na rok liczba uczniów czeczeńskich w naszej placówce jest coraz większa i obecnie stanowi około 10% społeczności szkolnej. Od września 2008 roku władze miasta przyznały 1/2 etatu dla koordynatora działań na rzecz dzieci z ośrodka.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 im. Stefana Żeromskiego, 
26 – 600 Radom, ul. Gajowa 60
tel. +48 48 3665288, fax +48 48 3664191,
https://psp23.radom.pl   mail:
sekretariat@psp23.radom.pl
error: Prosimy nie kopiować.