Klauzula informacyjna dla Kandydatów do szkoły  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) administratorem danych osobowych uczniów jest Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 23 w Radomiu
2) dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
4) każdy kandydat do szkoły posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
5) kandydat do szkoły ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
6) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
7) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –iod@psp23.radom.pl 

Zamieszczamy informacje dotyczące rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021.

Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych

Zarządzenie Prezydenta Miasta Radomia w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miast Radomia w sprawie harmonogramu rekrutacji

Zasady dotyczące rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021

Skrócony harmonogram rekrutacji

Od 15 kwietnia do 30 kwietnia 2020 roku – rejestracja w systemie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie do klasy pierwszej i złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

14 maja 2020 roku – opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 14 maja do 18 maja 2020 roku – złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Nie dotyczy kandydatów obwodowych.

19 maja 2020 roku – opublikowanie list przyjętych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły, tel. +48 3665288

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 im. Stefana Żeromskiego, 
26 – 600 Radom, ul. Gajowa 60
tel. +48 48 3665288, fax +48 48 3664191,
http://psp23.radom.pl   mail:
sekretariat@psp23.radom.pl

Wielkość
Kolory
error: Prosimy nie kopiować.